Wyniki przetargu (pdf)

Oznaczenie sprawy: NEXX/1/2015

Nexx Developer

NEXX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
OGŁASZA
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
"Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu ul. Pliszki w Gliwicach"

Nazwa i adres zamawiającego:
NEXX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Borowinowa 25, 43-230 Goczałkowice Zdrój przy współudziale Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice .

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich Gliwice, ul. Płowiecka 31 pokój 115, 44-121 Gliwice lub na stronie internetowej www.wisniowewzgorze.com.pl.

Koszt specyfikacji: 
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej nr 130290S ul. Pliszki wg projektu wykonawczego opracowanego w 2015 r przez firmę Projektowanie w Budownictwie Jacek Cichoński , polegających na: rozbiórce istniejącego tymczasowego zjazdu na budowę osiedla „Wiśniowe Wzgórza”, przebudowie istniejącej jezdni w ciągu ul. Pliszki, budowie mini ronda, budowie jednostronnego chodnika, budowie nowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowie istniejącego, budowie nowego oświetlenia ulicznego i przebudowie istniejącego , przebudowie kolidującego z inwestycją ciepłociągu, budowie kanalizacji teletechnicznej, wykonaniu docelowej organizacji ruchu, a także usunięciu jednego drzewa.

Zakres robót objęty postępowaniem przetargowym obejmuje:
I. Roboty drogowe (droga klasy D, KR 2, Vp=30 km/h- rondo i , Vp=40 km/h – Pliszki):

 • Przebudowę jezdni o konstrukcji z asfaltobetonu o szer. 5,0 m i długości 78 m,
 • Przebudowę chodnika (od strony ul. Pliszki ) na nawierzchnie z kostki betonowej szer. 2,0 m,
 • Budowę skrzyżowania typu „mini rondo”. Średnica zewnętrzna projektowanego ronda wynosić będzie Dz=16,0 m, średnica przejezdnej wyspy środkowej Dw=6,0 m. Zewnętrzne krawędzie jezdni ronda oraz wlotów i wylotów wyokrąglone będą łukami o promieniach R=8,0m. Liczba wlotów 3, KR2.
 • Budowę jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szer. 2,0 m od strony ul. Pliszki.

II. Roboty elektryczne i teletechniczne:

 • Likwidację istniejącego oświetlenia – demontaż + utylizacja źródeł światła oraz montaż nowego w ciągu ul. Pliszki
 • Budowę nowego odcinka instalacji oświetleniowej sytuacja oświetleniowa B2
 • Budowę nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej do wyznaczonej granicy realizacji.

III. Roboty sanitarne:

 • Przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji PCV Ø 315 w ciągu ul. Pliszki oraz budowa nowego odcinka do wyznaczonej granicy realizacji.
 • Przebudowę istniejącego ciepłociągu 2 x DN 200 kolidującego o długości.

IV. Zabezpieczenie istniejących sieci:

 • Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej przez wykonanie nad nią ławy betonowej zbrojonej.

V. Wykonanie oznakowania:

 • Oznakowanie odcinka drogi, na którym prowadzone są roboty, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (opracowanie projektu w gestii Wykonawcy);
 • Wykonanie oznakowania przebudowanego odcinka drogi, zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu (projekt objęty dokumentacja projektowa).

VI. Roboty w zakresie gospodarki zielenią

 • Uwaga: z uwagi na okres ochronny wycinkę istniejącego należy wykonać po 15 sierpnia;
 • Urządzenie trawników;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik SIWZ.

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot: kod CPV: 45.23.31.40-2 - nazwa: Roboty drogowe.
Dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.23.10.00-5 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
kod CPV: 45.31.60.00-5 - nazwa: Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.
Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegającej na budowie, przebudowie ulic , placów i chodników z przebudową uzbrojenia podziemnego (wymagane wykonanie co najmniej kanalizacji deszczowej) o wartości co
najmniej 500 000 PLN brutto każda. Warunek wiedzy i doświadczenia musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,

3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający doświadczenie i odpowiednie uprawnienia (zamawiający dopuszcza osoby których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art.12a ustawy Prawo budowlane Dz.U.1994 nr89 poz.414 z późn.zm.) a w szczególności co najmniej:

a) jedna osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy spełniająca niżej wymienione wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

b) jedna osobę do pełnienia funkcji kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i ciepłowniczych
c) jedna osobę do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności inżynieryjno - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,
 • oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 6, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: W wykazie robót (ZĄŁĄCZNIK NR 5 ) Wykonawca może wykazać tylko 2 roboty potwierdzające spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

 • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 • charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,

- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 90,00%
okres gwarancji - waga - 10,00%
Termin składania ofert: 19-08-2015 r. do godz. 10:00.
Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter) lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 19-08-2015 r. o godz. 10:15.
Miejsce otwarcia ofert: Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna)
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
a) siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy i którym strony nie mogły zapobiec np. powódź, trąba powietrzna, huragan, w zakresie terminu realizacji umowy,
b) wystąpienia robót o których mowa w §1 ust.4, 5, 6, oraz w §5 ust.4 a)b)c) umowy, a ich wykonanie spowodowałoby znaczne opóźnienie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie terminu realizacji umowy,
c) przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez Strony, w zakresie terminu realizacji umowy,
d) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, w zakresie terminu realizacji umowy,
e) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako ciągłe: opady deszczu dłuższych niż 7 dni kalendarzowych, występowanie niskich temperatur uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią powyżej 7 dni kalendarzowych, w zakresie terminu realizacji.
f) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, który udowodnią, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawili szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązali się do ich naprawienia.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 04-08-2015 r.

Data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie: 03-08-2015 r. Krzysztof Seredyński

  • Lp.
  • 01.
  • 02.
  • 03.
  • 04.
  • 05.
  • 06.
  • 07.
  • 08.
  • 09.
  • 10.
  • Nazwa dokumentu
  • SIWZ
  • Załącznik nr 1: Formularz oferty
  • Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  • Załącznik nr 3: Oświadczenie o grupie kapitałowej
  • Załącznik nr 4: Wzór umowy
  • Załącznik nr 5: Wykaz robót budowlanych
  • Załącznik nr 6: Wykaz osób
  • Załącznik nr 7: Wzór zobowiązania przedmiotu trzeciego
  • Załącznik nr 8: Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Załącznik nr 9: Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót
  • Pobierz